แจ้งรายชื่อผู้จองซีดีเพลงประกอบละครบุพเพสันนิวาส
4 เมษายน 2561 18:42:53
CD บุพเพสันนิวาส
ORDER  ธนาคาร วันที่ เวลา ชื่อ จำนวน หมายเหตุ
27781 กสิกร 26/3/2018 11.45 อดิศร์สุดา ยลรดีบุณย์ 1  
27788 กสิกร 22/3/2018 17.24 ไพโรจน์ ชัยศรีสุขกัมพล 3  
27789 กสิกร 27/3/2018 20.09 รวิสุดา อุ่นวงค์ 1  
27792 SCB 23/3/2018 12.55 ภัทรมน จิรสุวรรณประภา 1  
27929 SCB 23/3/2018 12.55 เสาวนีย์ บุรีสงศ์ 1  
27793 KTB 24/3/2018 18.04 ปริญสุดา เจริญศักดิ์ 1  
27795 กสิกร 24/3/2018 7.59 เอมอร นางระเบียบ 1  
27796 SCB 29/3/2018 13.27 Pakjira Maneerat 1  
27797 กสิกร 24/3/2018 15.59 Piyaporn Samermuean 1  
27798 กสิกร 23/3/2018 15 Suteerath Wichai 1  
27800 กสิกร 23/3/2018 10.52 ศิริรัตน์ จินดานนท์ 2  
27801 SCB 23/3/2018 23.26 ธิดารัตน์ มูลเสนา 1  
27802 SCB 22/3/2018 19.37 จินดามณี ซีกัล 1  
27804 SCB 26/3/2018 7.55 วิภาดา ยุกตะนันทน์ 1  
27806 กสิกร 22/3/2018 20 นิภาวรรณ ทวีพรสวรรค์ 1  
27811 KTB 23/3/2018 07.00. ณธีร์วรรณ สุขรัตชู 1  
27812 KTB 27/3/2018 12.4 พรนภัสสร วงษาบุตร 1  
27814 กสิกร 22/3/2018 19.54 ธัญวลัย ศรีเพ็ง 1  
27815 กสิกร 1/4/2018 19.48 มาณพ อุคำ 1  
27816 กสิกร 22/3/2018 19.58 บุษราคัม สุธรรมมา 1  
27817 SCB 22/3/2018 20.1 วรนุช ปฏิสนธิเจริญ 1  
27819 กสิกร 25/3/2018 14.48 wattanapond 1  
27821 KTB 22/3/2018 20.24 สุภัทรา สุทธิยุทธเสนีย์ 1  
27823 CREDIT 22/3/2018   ทิพวรรณ ภู่เกิด 2  
27824 SCB 24/3/2018 20.09 อภิสรา นวลละออง 1  
27825 กสิกร 24/3/2018 16.15 รัตติพร ชัยชีพ 1  
27826 กสิกร 22/3/2018 19.58 พิมพ์พรรณ คงทองดี 1  
27827 กสิกร 22/3/2018 20.05 Kamoltip Sintusen 1  
27828 KTB 23/3/2018 6.21 กัลยาณี ปุราสะเก 1  
27829 SCB 24/3/2018 11.04 Siriphan Wanchai 1  
27830 SCB 22/3/2018 20.08 ปัณฑิตา พรมณะ 1  
27831 SCB 26/3/2018 17.55 Phronnaphat Keasaphron 1  
27832 SCB 23/3/2018 23.12 เฟื่องฟ้า กองเงิน 1  
27833 SCB 23/3/2018 20.15 ศิรัญญา ชลดรงค์รัตน์ 1  
27837 SCB 22/3/2018 20.2 ณัชชา ดำเกิงสุนทร 1  
27838 SCB 22/3/2018 22.35 อรดี มีอ่อน 1  
27839 กสิกร 22/3/2018 20.14 กฤดิเทพ ไตรสันติกุล 1  
27840 กสิกร 24/3/2018 18.44 ประพันธ์ 1  
27843 กสิกร 24/3/2018 14.05 วิชุดา จิโรจน์พันธุ์ 1  
27844 กสิกร 22/3/2018 22.35 กนกวรรณ ทางดี 1  
27845 CREDIT 22/3/2018   กิตติพงศ์ แจ่มศักดิ์ 1  
27846 SCB 22/3/2018 20.25 นันทนา จันทน์สุคนธ์ 1  
27847 กสิกร 22/3/2018 21.52 ศรขวัญ อุทัยธรรม 1  
27852 กสิกร 29/3/2018 18.14 ศิรินภาภรณ์ กูกขุนทด 1  
27853 SCB 23/3/2018 13.05 นนทยา จินะปิน 1  
27855 กสิกร 23/3/2018 21.22 Benya Khuankhunsathid 1  
27856 SCB 22/3/2018 20.46 สุกฤตา กติกา 1  
27858 SCB 22/3/2018   ศันษณี วงษ์วิรัตน์ 1  
27860 SCB 23/3/2018 10.36 ศิรินันท์ แซ่ผ่อง 1  
27861 KTB 26/3/2018 16.08 Pimlada Chintakanonda 1  
27862 SCB 24/3/2018 10.10.04 อภิณหา แจ่มกมล 1  
27863 KTB 22/3/2018 21.29 ธนิษฐา ขอพลอยกลาง 1  
27865 SCB 23/3/2018 20.47 พัชรพร ทองรัตน์ 1  
27867 SCB 23/3/2018 21.13 พีรวัฒน์ ศรีน้ำอ้อม 1  
27869 KTB 27/3/2018 12.15 คุณัญญา ศุภราทิตย์ 1  
27870 SCB 22/3/2018 21.45 ภนิดา แซ่เบ๊ 3  
27871 KTB 22/3/2018 21.17 ธนภรณ์ กัลยา 1  
27873 SCB     บุณยวีร์ กาญจนพัชระ 1  
27874 กสิกร 23/3/2018 21.25 ปณยา สุภิตาภรณ์ 1  
27875 กสิกร 27/3/2018 21.22 ณฐมณ วังกาวรรณกุล 2  
27878 กสิกร 23/3/2018 12.02  ภัทรวดี รักษ์ศรี 2  
27879 กสิกร 23/3/2018 11.2 ธนิดา มีศรี 1  
27880 กสิกร 30/3/2018 23.03 นางสาวญาณวีร์ บุญทวีวรพันธ์ 1 ส่งให้นาวสาวกุลณิศา บัวปรอท
27881 SCB 25/3/2018   ธรรมาภรณ์ ศรีอุทัย 1  
27884 กสิกร 30/3/2018 8.36 ชนิดา พึ่งสำเภา 1  
27886 SCB 23/3/2018 11.5 ธิดา คำมูลเมือง 1  
27887 SCB 31/3/2018 330.01 ธีวรา โชติภูริ?โภคิน 1  
27889 กสิกร 24/3/2018 9.07 วัฒนา คำเรือง 1  
27890 SCB 30/3/2018 19.44 ชุลีพร โพธิวัฒน์ 1  
27891 SCB 23/3/2018 12.33 ธนลักษณ์ ฟักอ่อน 1  
27892 KTB 23/3/2018 13.2 ขวัญหทัย ภูมิพิศิษฐานนท์ 1  
27894 SCB 23/3/2018 20.10. กฤตเมธ ศรีรุ่งเรือง 1 ส่งให้ฉัตรวิภา แก้วประเสริฐ
27895 กสิกร 23/3/2018 12.25 วิลาสิรี มหันตะกาสี 1 ส่งให้ เอกสิทธิ พุทธภิญโญ
27897 กสิกร 24/3/2018 23.26 พัชราภรณ์ ไชยเจริญ 1  
27898 กสิกร 23/3/2018 11.45 รุ่งวิไล สุขประเสริฐชัย 1  
27899 SCB 23/3/2018 14.04 Kanokkorn Seekhamwang 1  
27900 กสิกร 23/3/2018 15.06 ดลยา วรรณมหินทร์ 1  
27901 SCB 24/3/2018 0.09 พรลภัส ไพบูลย์ 1  
27904 SCB 24/3/2018 12.5 กชกร ทรงมณี 1  
27905 SCB 23/3/2018 19.39 นางสาวตวงทอง ครุฑโต 1  
27907 SCB 23/3/2018 11.37 นิลุบล สุทธิจารี 1  
27908 SCB 23/3/2018 16.28 อัจจนา ฮวดหิน 1 ส่งให้คุณธนกฤต มาแก้ว 
27911 กสิกร 23/3/2001 16.21 สุดารัตน์ ปัญญสา 1  
27912 SCB 23/3/2018 11.31 วิศณี ปรีกมล 1  
27913 SCB 26/3/2018 9.34 เสาวรัตน์ นิธากรณ์ 1  
27914 CREDIT 23/3/2018   สิริพร ธรรมมา 2  
27915 SCB 23/3/2018 11.47 อัมพิกา กกไม้ 1  
27916 กสิกร 23/3/2018 10.52 คุณศิริรัตน์ จินดานนท์ 2  
27919 KTB 23/3/2018 16.04 กฤติยาภรณ์ พิศวิมล 1  
27920 กสิกร 23/3/2018 11.32 มารวย เกียรติชัยพัฒน 1  
27921 กสิกร 23/3/2018 17.41 ทักษพร สุวรัตน์ 1  
27922 SCB 23/3/2018 12.42 ฉัตต์สมนต์ ขุนทอง 1  
27924 SCB 24/3/2018 3.12 Nisarut Sincharu 1  
27925 กสิกร 24/3/2018 14.24 ชลิดา คู่ศักดิ์ศรีสกุล 1  
27927 กสิกร 26/3/2018 17.25 กนกกาญจน์ ไชยกาล 1  
27930 SCB 23/3/2018 14.39 EITI SAISUPAN 1  
27934 SCB 24/3/2018 14.10. ภัทราวดี สุวรรณชาตรี 1  
27935 SCB 23/3/2018 17.25 ตฤณ จิระโรจน์ตระการ 1  
27936 กสิกร 23/3/2018 16.04 วรารัตน์ ลีระเติมพงษ์ 1  
27937 SCB 23/3/2018 16.08 พิศเพลิน ดีรักษ์ 2  
27938 กสิกร 24/3/2018 11.49 จุไรลักษณ์ กิจเจริญ 1  
27940 SCB 24/3/2018 13.23 Pichapat Wacharapakapipat 1  
27941 SCB 23/3/2018 17.13 นางสาวธนภรณ์ ลือฤทธิพงษ์ 1  
27942 SCB 23/3/2018 18.19 กนกอร พงษ์ธัญญะวิริยา 1  
27943 SCB 22/3/2018 22.2 วลัญช์รัช ภูมิประเสริฐโชค 1  
27944 SCB 24/3/2018 12.09 ฐิติพร ชูรินทร์ 1 ***ส่งวันที20/4/18
27945 KTB 24/3/2018 15.57 พรนภา เลิศธนสาร 1  
27946 SCB 23/3/2018 19.25 Nitiwadee Tan-Ngarmtrong 1  
27947 กสิกร 30/3/2018 9.1 ภัทรกันย์ สว่างรัตน์ 1  
27949 กสิกร 25/3/2018 21.23 จันทนา เตชะศิรินุกูล 1  
27950 SCB 23/3/2018 19.42 Nichanan Rojanarangsan 1  
27951 SCB 24/3/2018 12.05 Chayakarn Siripong 1  
27953 SCB 24/3/2018 11.14 ภูมิพิชญ์ ทุนธนวิทย์ 1  
27955 กสิกร 24/3/2018 10.52 วาทินี ชั้นวัฒนพงศ์ 1  
27956 SCB 27/3/2018 15.4 วราภรณ์ พานิชปฐม 1  
27958 SCB 25/3/2018 9.38 ทอฝัน ป้องแก้ว 1  
27962 SCB 25/3/2018 7.37 เอกพงษ์ ทางสว่างชัย 1  
27963 กสิกร 24/3/2018 20.49 ศศิลักษณ์ ลิมป์ศิริวรารักษ์ 1  
27964 KTB 24/3/2018 18.26 วิภาดา ทุมพิลา 1  
27966 SCB 25/3/2018 14.46 กุลสตรี ศรีสมัย 3  
27967 กสิกร 30/3/2018 12.2 ศุภรากร อินรส 1  
27969 SCB 25/3/2018   Supich Khunapiwatkul 1  
27970 กสิกร 24/3/2018 15.18 ลัลญ์ชญา กัญฐิติพันธ์ 1  
27972 SCB 28/3/2018 13.41 Greeny Luo 60  
27976 SCB 24/3/2018 16.34 จิราภรณ์ จำเริญ 1  
27979 SCB 27/3/2018 6.23 ผอูนรัตน์ นิลพันธุ์ 1  
27981 SCB 25/3/2018   ปรียาภรณ์ คำมา 1  
27983 SCB 25/3/2018 12.08 สุภาพร พลอยหิน 1  
27984 กสิกร 25/3/2018 13.39 วิชาวี 1  
27987 KTB 26/3/2018 9.15 นางสาวธนัญญา ลือราช 1  
27989 กสิกร 26/3/2018 21.02 วรรณนิภา พรหมศิริ 1  
27990 กสิกร 27/3/2018 9.00.1 กฤษกมล พุทธสุวรรณ 1  
27992 SCB 27/3/2018 17.15 วรัชยา พันธ์จินดา 1  
27993 KTB 25/3/2018 17.4 ทศพร ดวงจันทร์ 1  
27994 SCB 25/3/2018 22.55 อุษณีษ์ ภู่กลั่น 1  
27995 KTB 27/3/2018 19.00. คุณสุพัตรา เอี้ยเจริญ 1  
27996 KTB 26/3/2018 18.45 โชติกา สารคาม 1  
27997 SCB 27/3/2018   ดารณี ทองรัตนะ 1  
27999 SCB 26/3/2018 12.24 มุกจินดา อนันต์สถิตย์สิน 1  
28003 กสิกร 30/3/2018 18.03 อรนฤมล โรจน์ไชยอรุณ 3  
28005 SCB 30/3/2018 17.55 สุนันทา สุภาพงษ์ 1  
28008 CREDIT 26/3/2018   ยาใจ ธัญญพันธุ์ 2  
28009 SCB 26/3/2018 13.33 น้ำทิพย์ ชุมพลกุลวงศ์ 1  
28010 SCB 26/3/2018 13.21 ณัชชานิษฐ์ เลิศจิตวุฒิกุล 3  
28012 กสิกร 26/3/2018 17.57 นงคราญ วังวน 1  
28013 SCB 26/3/2018 14.59 จารุวรรณ แดดขุนทด 1  
28014 กสิกร 26/3/2018 19.1 ชื่นกมล อินทร์พิทักษ์ 1  
28015 SCB 27/3/2018   วาธิษา โนภิระ 1  
28016 กสิกร 27/3/2018 21.52 อินทิรา ช่อพยอม 1  
28017 SCB 30/3/2018 17.41 วิยดา แสงสว่าง 3  
28018 กสิกร 26/3/2018 14.15 Sipatrada K 1  
28021 กสิกร 31/3/2018 13.3 นันทฉัตร เพ็ชรน้อย 1  
28024 SCB 26/3/2018 15.47 ฐิติพรรณ สิงห์พลงาม 1  
28025 กสิกร 26/3/2018 15.5 กาญจนาพร กนกรดากุล 1  
28026 SCB 27/3/2018 8.29 sathit pumpho 1  
28027 SCB 27/3/2018 16.1 ภาวิณี ภู่พยัคฆ์ 1  
28029 SCB 27/3/2018 12.35 ปวีณ์นุช กิตติสัตยกุล 1  
28030 KTB 26/3/2018 14.29 ชมพูนุช ใจแก้ว 1  
28033 SCB 27/3/2018 14.25 แสงรัตน์ พึ่งสุนทร 1  
28034 KTB 27/3/2018 18.42 Thanaphat Euarukpong 1  
28035 SCB 27/3/2018 17.4 หทัยชนก บัวทอง 1  
28039 KTB 27/3/2018 15.34 รสรินทร์ ไชยโอช 1  
27834 กสิกร 30/3/2018 23.17 Sirinyathon Kaewkong 1  
27902 กสิกร     ฐานิตา 1  
27939 SCB 2/4/2018 13.41 คุณเยาวมาลย์ เจิมจิตรผ่อง 1  
LINE กสิกร 22/3/2018 21.1 ธีรวัฒน์ แรมชั่น 1  
LINE กสิกร 31/3/2018 16.11 สุนิสา แจ่มดี 1  
LINE SCB 22/3/2018 14.49 สิรินยา 1  
LINE SCB 23/3/2018 15.00.0 กรชนก 1  
LINE SCB 23/3/2018 20.12 บุษยา 1  
LINE SCB 23/3/2018 23.26 ธิดารัตน์ 1  
LINE SCB 26/3/2018 จริยา จริยา 1  
LINE KTB 22/3/2018 20.05 ขวัญธนัฐ 1  
LINE KTB 24/3/2018 14.09.14 นงลักษณ์ บึงกาฬ 1  
LINE KTB 29/3/2018 11.42 จิรารัตน์ 1  
LineDD กสิกร 27/3/2018 12.41 ลลิตา  1  
LINEสุมิตญา กสิกร 24/3/2018 610 สุมิตญา 2  
27918 กสิกร 23/3/2018 11.31 ศญาดา ภาผิวดี 1 รับPP
LINE KTB 23/3/2018 20.15 Pทิวา 5 รับ PP
FACEBOOK SCB 24/3/2018 17.28 สุปราณี ศรีเครือดง 1 รับ PP
FACEBOOK KTB 28/3/2018 17.5 วิศิษฐ์ ทองบุญเรือง 1 รับ PP
รับเอง กสิกร 27/3/2018 16.08 PATTAMA  1 รับเอง
    1/4/2018   ไทยซีดี 10 รับเอง